PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Škola nabízí poradenské služby zabezpečované výchovným poradcem, školními speciálními pedagogy a metodikem prevence. Péče je bezplatná, důvěrná a určená pro děti, rodiče (zákonné zástupce) a učitele.

Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Mokrášová

eva.mokrasova@skolamladi.cz

+ 420 601 303 892

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Pastirčáková

lenka.pastircakova@skolamladi.cz

+420 773 792 833

Výchovný poradce

Mgr. Lucie Walová

lucie.walova@skolamladi.cz

+420 601 303 896

Cíle poradenského pracoviště:

  • vybudovat příznivé sociální klima na škole

  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky se specifickými potřebami a žáky neprospívajícími

  • zaměřit se na prevenci negativních jevů ve škole

  • kvalitně spolupracovat se službami specializovaných poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, středisko výchovné péče aj.)

  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání

  • prohloubit a zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči

K dosažení těchto cílů bude prováděn speciálním pedagogem ve 2. a 6. ročníku tzv. screening.

Screening - jedná se o speciální metody (dotazníky, pozorování, testy, zkouška čtení, psaní, porozumění textu, ...), pomocí nichž lze vyhledávat žáky s možnými výukovými problémy či žáky vyžadující speciální péči.

Také máme snahu vyhledávat i děti nadané a talentované a vytvářet jim prostor pro jejich další růst.