ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb.,  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců  a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá  o psychologické vyšetření žáka.

Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Mokrášová

eva.mokrasova@skolamladi.cz

+ 420 601 303 892

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Pastirčáková

lenka.pastircakova@skolamladi.cz

+420 773 792 833

Výchovný poradce

Mgr. Lucie Walová

lucie.walova@skolamladi.cz

+420 601 303 896

PRACOVIŠTĚ:

kabinet poradenského pracoviště  (č. 33)

  učebna speciální pedagožky (č.17) 

PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 


Standardní činnosti školy

Standardní činnosti výchovného poradce 

Výchovný poradce je koordinátorem a organizátorem práce školního poradenského pracoviště.
Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy školního poradenského pracoviště a odborem sociálně právní ochrany dětí.

 Standardní činnosti výchovného poradce

Poradenské činnosti: 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména: 

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství  

- kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků 

v  rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti 

(ve spolupráci s třídním  učitelem)

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

 f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky, poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek. 

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. 

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory a potřebou podpůrného opatření v 1. stupni. 

3) Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

4) Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

5) Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

6) Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona. 

Metodické a informační činnosti 

1) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy: 

a) v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory, 

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů, 

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

2) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy. 

3) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků,  integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

4) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

5) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

6) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

7) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti školního metodika prevence

 Školní metodik prevence provádí poradenskou, informační, metodickou a koordinační činnost. 

Metodické a koordinační činnosti

1) Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy. 

2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. 

3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování. 

4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 

5) Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání. 

6) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků
do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s přijímáním odlišnosti. 

7) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně
a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování. 

8) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči
v případě akutního výskytu rizikového chování. 

9) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

10) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

Informační činnosti 

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy. 

2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 

3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a další zařízení, institucí a jednotlivých odborníků. 

4) Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školského poradenského zařízení. 

5) Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence. 

Poradenské činnosti 

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli. 

2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole. 

3) Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Standardní činnosti školní speciálního pedagoga

 Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. 

2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. 

Diagnostika a depistáž 

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště. 

2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného  preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu. 

3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně  pedagogické péče. 

4. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností. 

5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení Intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.

2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti,reedukační, kompenzační a stimulační  činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích  potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.

5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními  vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.

7. Participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací dráhy žáka,individuální provázení žáka.

8. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

9. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči  žáka/zákonnými zástupci.

10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

12. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti 

1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole. 

2. Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků dle  druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich  zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů. 

4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika  jejich vzniku. 

5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťující poradenské služby. 

6. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky  ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních  vzdělávacích potřeb. 

7. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů  pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb. 

8. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. 

9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.