JSME ŠKOLOU RODINNÉHO TYPU

*OTEVŘENOU * VSTŘÍCNOU * MODERNÍ * AKTIVIZUJÍCÍ * TVŮRČÍ

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Škola se školní družinou se nachází v přírodním areálu v centru města. Školní areál čítá celkem 7 pavilonů, 6 z nich využívá naše škola. Dva pavilony jsou od roku 2010 v pronájmu Gymnázia J. Šabršuly, s.r.o. a Linguistic, jazykové školy, s.r.o. - v jednom z nich sídlí již druhým rokem školní družina.

V každém ročníku jsou 2 třídy. Naplněnost tříd je max. 25 žáků v jedné třídě. Ve škole je 6 odborných učeben, např. Fyzika/Chemie, Informační a komunikační technologie, Přírodopis. Třídy jsou vybaveny počítačem, webovou kamerou a interaktivní tabulí, která plně umožňuje ve výuce využívat multimediální učebnice, interaktivní cvičení, videa i různé animace. Při výuce hlavních i naukových předmětů je využívaná počítačová učebna s kapacitu 31 míst a nově také mobilní tabletová třída s kapacitou 25 kusů přenosných tabletů. IT technikou disponuje taktéž školní poradenské pracoviště, sborovna a školní knihovna. Pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni pracovním notebooky a tablety.

K půjčování knih a pořádání kulturně-vzdělávacích besed slouží přímo ve škole pobočka Městské knihovny Orlová. Multifunkční využití mají prostory čtenářského klubu Tužka. Školní družina pracuje ve třech odděleních, nově byly rekonstruovány společné šatní prostory družiny.

Škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu Pohyb, zdraví , tvůrčí mysl. Je školou rodinného typu, velký důraz klade na spolupráci s rodiči, o čemž svědčí obhajoba celostátní značky Rodiče vítáni. Od roku 1995 organizuje rozšířenou výuku tělesné výchovy, která mladým sportovcům pomáhá skloubit základní vzdělávání s náročnou a cílevědomou sportovní přípravou. Výuka anglického jazyka začíná od 3. třídy. Je podporována metodou CLIL v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy. Výuka čtení v 1. třídě probíhá analyticko-syntetickou metodou. Matematika je vyučována klasickou metodou vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti

a samostatnosti.

Škola realizuje koncepci moderního a kvalitního vzdělávání. Je zapojena do projektu MŠMT Šablony III, s jehož pomocí organizuje pro žáky čtenářské kluby, badatelské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, nabízí rodičům i veřejnosti komunitně osvětová setkávání, ve školní družině pak projektové dny a informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Ve škole je zaveden jednotný informační školní systém Bakaláři, který slouží pro komunikaci mezi školou a rodinou. Kromě informací o prospěchu, docházce či úkolech umožňuje také omlouvání žáků, sdílení studijních materiálů či hromadné rozesílání informací rodičům. Aplikace je dostupná také v mobilní verzi. Pro distanční výuku jsou využívány aplikace Google Workspace (např. Disk Google, Google Meet, Gmail, Google Classroom).

Dlouhodobě a odborně zde působí školní poradenské pracoviště, které nabízí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům rozsáhlé a velmi kvalitní poradenské služby.

Centrem odpoledního života je především zrekonstruované sportoviště- tělocvična a hřiště, kde probíhají nejen aktivity školy, ale slouží též mnoha organizacím a spolkům především ke sportovní činnosti.

K harmonickému a všestrannému rozvoji žákovy osobnosti realizujeme řadu školních aktivit a akcí:

Den otevřených dveří * vzdělávací exkurze * Ovoce do škol * Vitamínový den * komunitní setkávání s odborníky * pyžamový bál * lyžařský výcvik * plavecký výcvik * ozdravné pobyty * Den robotiky a techniky * Hrajeme si na školáky * školní rozhlas * školní časopis GIRBOY * prázdninové vzdělávací dny * školní talentovou soutěž Megastar * Malý školní ples * školní sportovní olympiádu * preventivní programy * návštěvu hasičské zbrojnice a policejní stanice * návštěvy divadelních představení v DKMO * návštěvy Divadla loutek v Ostravě * Barevný týden * Den dětí * Veselé učení s Halloweenem * besedy v městské knihovně * Den Země * sběr starého papíru * sběr použitých baterií * recitační soutěž