JSME ŠKOLOU RODINNÉHO TYPU

*OTEVŘENOU * VSTŘÍCNOU * MODERNÍ * AKTIVIZUJÍCÍ * TVŮRČÍ

S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY

Škola se školní družinou se nachází v přírodním areálu v centru města. Školní areál čítá celkem 7 pavilonů, 6  z nich využívá naše škola. Dva pavilony jsou od roku 2010 v pronájmu Gymnázia J. Šabršuly, s.r.o. a Linguistic, jazykové školy, s.r.o. - v jednom z nich sídlí již druhým rokem školní družina.

V každém ročníku jsou 2 třídy. Naplněnost tříd je max. 25 žáků v jedné třídě. Ve škole je několik odborných učeben, např. Fyzika/Chemie, počítačová učebna, přírodovědná učebna nebo učebna cizích jazykůTřídy jsou vybaveny počítačem, webovou kamerou a interaktivní tabulí nebo displejem, což plně umožňuje ve výuce využívat multimediální učebnice, interaktivní cvičení, videa i různé animace. Při výuce hlavních i naukových předmětů je využívaná počítačová učebna s kapacitou 31 míst  a také dvě mobilní tabletové třídy s kapacitou 50 kusů přenosných tabletů. IT technikou disponuje taktéž školní poradenské pracoviště, sborovna a školní knihovna. Pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni pracovním notebooky a tablety. 

K půjčování knih a pořádání kulturně-vzdělávacích besed slouží přímo ve škole pobočka Městské knihovny Orlová. Multifunkční využití mají prostory čtenářského klubu Tužka. Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních. Nově byl ve školním roce 2022/2023 zaveden do školní družiny čipový vyzvedávací systém Bellhop 

Škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu Pohyb, zdraví , tvůrčí mysl. Je školou rodinného typu, velký důraz klade na spolupráci s rodiči,  o čemž svědčí obhajoba celostátní značky Rodiče vítáni. Od roku 1995 organizuje rozšířenou výuku tělesné výchovy, která mladým sportovcům pomáhá skloubit základní vzdělávání s náročnou a cílevědomou sportovní přípravou. Výuka anglického jazyka začíná od 3. třídy.  Je podporována metodou CLIL napříč předměty. Výuka čtení v 1. třídě probíhá analyticko-syntetickou metodou. Matematika je vyučována klasickou metodou vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti, finanční gramotnosti, rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti a samostatnosti. Ve školním roce 2021/2022 jsme začali s výukou "Nové informatiky"- zaměřujeme se především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií.  

Škola realizuje koncepci moderního a kvalitního vzdělávání. Je zapojena do projektu MŠMT Šablony III, s jehož pomocí  organizuje pro žáky čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, kluby ICT nebo doučování. Rodičům i veřejnosti nabízí komunitně osvětová setkávání, ve školní družině pak projektové dny a informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Ve škole je zaveden jednotný informační školní systém Bakaláři, který slouží pro komunikaci mezi školou a rodinou.  Kromě informací o prospěchu, docházce či úkolech umožňuje také omlouvání žáků, sdílení studijních materiálů či hromadné rozesílání informací rodičům. Aplikace je dostupná také v mobilní verzi.  Pro distanční výuku jsou využívány aplikace Google Workspace (např. Disk Google, Google Meet, Gmail, Google Classroom). 

Dlouhodobě a odborně zde působí školní poradenské pracoviště, které nabízí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům rozsáhlé a velmi kvalitní poradenské služby. 

Centrem odpoledního života je především zrekonstruované sportoviště- tělocvična a hřiště, kde probíhají nejen aktivity školy, ale slouží též mnoha organizacím a spolkům především ke sportovní činnosti.

K harmonickému a všestrannému rozvoji žákovy osobnosti realizujeme řadu školních aktivit a akcí: 

Den otevřených dveří * vzdělávací exkurze * Ovoce do škol * komunitní setkávání s odborníky * pyžamový bál * lyžařský výcvik * plavecký výcvik * ozdravné pobyty * Den robotiky a techniky * Hrajeme si na školáky * školní rozhlas * školní časopis GIRBOY * školní talentovou soutěž Megastar * Malý školní ples * školní sportovní olympiádu * preventivní programy * návštěvu hasičské zbrojnice a policejní stanice * návštěvy divadelních představení v DKMO * návštěvy Divadla loutek v Ostravě * Barevný týden * Den dětí * Veselé učení s Halloweenem *  besedy v městské knihovně * Den Země * sběr starého papíru * sběr použitých baterií * recitační soutěž * dopravní soutěž * OVOV - všestranný pohybový rozvoj žáků *workshopy k  finanční gramotnosti * prezentace středních škol * Bobřík informatiky * dějepisná olympiáda * olympiáda v českém jazyce * biologická olympiáda * POKOS- příprava občanů k obraně státu (prezentace Armády ČR)